Có thể cải thiện hiệu suất năng lượng bao nhiêu bằng cách sử dụng mô-đun hai mặt?

10.10.23

VIETNAM COLUMBUS

Hiệu suất năng lượng của quá trình phát điện hai mặt có thể tăng lên tới 25% so với các mô-đun thông thường trên hệ thống theo dõi và phản xạ mặt đất đặc biệt. Nó có thể giảm đáng kể chi phí LOCE và tăng IRR

Contact Info

Please fill in the information below to receive complete solar energy construction consultation.